Regulamin

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zakres i warunki korzystania z usługi dostępu do aplikacji Lupe.
  2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Definicje
  1. Aplikacja – oprogramowanie o nazwie „Lupe”, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
  2. Regulamin – niniejszy regulamin.
  3. Serwis – serwis internetowy, w którym Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
  4. System – platforma komunikacyjna Lupe umożliwiająca korzystanie z niej za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
  5. Usługodawca – BIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, NIP: 108-00-09-907, REGON: 142754051.
  6. Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) (np. telefon komórkowy, tablet).
  7. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.
  8. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Aplikacji lub Serwisu.
  9. Zgłoszenie - informacja dotyczące problemu w przestrzeni publicznej wprowadzona do Systemu przez Użytkownika.
 3. Zasady korzystania z Systemu
  1. Z Systemu mogą korzystać: Użytkownicy niezarejestrowani oraz zarejestrowani.
  2. Korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne.
  3. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien posiadać urządzenie mobilne obsługujące system Android 4.4 lub wyższy. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać aktywne połączenie internetowe oraz przeglądarkę internetową dedykowaną dla systemu operacyjnego.
  4. System służy do komunikacji między mieszkańcami wybranego miasta/gminy a władzami samorządowymi tego miasta/gminy.
  5. Treść Zgłoszeń jest publikowana w Systemie.
  6. Treść Zgłoszeń jest przekazywana odpowiednim służbom w celu ich obsługi.
  7. Niepełna (m.in. niepełny, niezrozumiały opis lub jego brak) lub nieprecyzyjna (m.in. nieprecyzyjne bądź niezgodne ze stanem faktycznym określenie lokalizacji) treść Zgłoszenia może uniemożliwić poprawną obsługę Zgłoszenia lub znacząco wydłużyć czas jego obsługi.
  8. W celu uniknięcia publikacji na mapie nieodpowiednich treści wszystkie zgłoszenia przed pojawianiem się na ogólnodostępnej mapie muszą zostać zatwierdzone przez Usługodawcę.
 4. Odpowiedzialność Użytkownika
  1. Zarejestrowany Użytkownik odpowiada w pełni za działania wykonane za pomocą Aplikacji, w szczególności za treść Zgłoszeń.
  2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
  3. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
  4. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 5. Prawa autorskie
  1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych), za wyjątkiem treści pochodzących od Użytkowników Serwisu i rozpowszechnianych przez nich, należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.
  2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności: Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z elementów Serwisu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Usługodawcy.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody powstałe w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Usług , z wyjątkiem wyrządzonych na zasadzie winy umyślnej.
  2. Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby.
  3. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
  4. Usługodawca, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za :
   1. szkody powstałe w wyniku siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec,
   2. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych, z którymi współpracuje Aplikacja, a mianowicie między innymi GPS, GPRS,
   3. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
   4. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   5. szkody powstałe w wyniku braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
   6. szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z Usług przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem Aplikacji.
  5. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w Aplikacji przez Użytkowników lub związanej z nimi działalności, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  6. Usługodawca może odmówić przechowania i publicznego udostępniania danych, zablokować dostęp lub usunąć z Serwisu dane niezgodne z postanowieniami
 7. Materiały pochodzące od Użytkownika
  1. Użytkownik przesyłając za  pomocą  Aplikacji  lub  w  jakikolwiek  inny  sposób materiały, w szczególności wiadomość lub zdjęcie, wyraża zgodę na nieodpłatną,  nieograniczoną  czasowo  i  terytorialnie  publikację  wiadomości lub zdjęcia lub innego  materiału  Użytkownika przez  Usługodawcę oraz   na   korzystanie   z wiadomości, zdjęcia lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w  jakimkolwiek  systemie,  formacie  i  na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
   2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w  jakimkolwiek  systemie,  formacie  i  na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
   3. wprowadzanie do obrotu,
   4. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
   5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie   w  ramach  dowolnych  stron  internetowych  oraz jakichkolwiek  serwisów  odpłatnych  lub  nieodpłatnych,  a  także  w  ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń),
   6. publiczne wykonanie lub odtwarzanie (m.in.  za  pomocą  dowolnych  urządzeń analogowych   i/lub   cyfrowych   posiadających w   szczególności   funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video),
   7. wystawianie, wyświetlanie, użyczanie lub najem,
   8. obróbka cyfrowa w celu dostosowania  wiadomości,  zdjęcia,  filmu  lub  innego materiału do wymogów portali internetowych,
   9. wykorzystanie wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika za pomocą Aplikacji w  różnych  formatach,  w  tym  w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),
   10. umieszczanie wiadomości, zdjęć, filmów  lub  innych  materiałów  zamieszczonych przez Użytkownika w bazach danych,
   11. wykorzystanie wiadomości, zdjęć filmów  lub  innych  materiałów  zamieszczonych przez  Użytkownika za  pośrednictwem  Aplikacji,  w  celu  promocji Usługodawcy, portali internetowych Usługodawcy.
  2. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do decydowania  o  sposobie  oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.
  3. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał Użytkownik oświadcza, że:
   1. ma pełne prawo do  dysponowania  wiadomością,  zdjęciem,  filmem  lub  innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału (w przypadku kiedy materiał stanowi utwór w rozumieniu  ustawy z  dnia  4  lutego  1994  roku o  prawie  autorskim  i  prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)), które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu  prawa  do  korzystania  z  wiadomości,  zdjęcia,  filmu  lub  innego  materiału (licencja)  obejmujące  w  szczególności  prawo  do  prezentowania  wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie,
   2. informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd,
   3. osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, których zgoda jest konieczna  do  ich  publikacji,  wyraziły  zgodę  na  publikację  swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet.
  4. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty,  potwierdzające  stan  prawny, o którym mowa w ust. 3 , na każde żądanie Usługodawcy.
  5. Użytkownik przesyłając wiadomość, zdjęcie lub  inny  materiał,  ponosi  pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
  6. Użytkownik wyraża zgodę  na  udzielanie  przez Usługodawcę sublicencji  oraz przenoszenie  praw  i  zezwalanie  osobom  trzecim  na  korzystanie  z  przesłanych wiadomości,  zdjęć  lub  innych materiałów,  w  zakresie  określonym  w 
 8. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych  Użytkownika jest Gminą Stawiski, z siedzibą w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres email: iod@stawiski.pl
  3. Dane osobowe Użytkownika  przetwarzane będą w celu korzystania z Systemu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” (zgody osoby, której dane dotyczą). Użytkownikowi przysługuje  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie jednoznaczne z usunięciem konta z Systemu. W celu usunięcia danych osobowych należy zalogować się na swoje konto w Systemie, przejść do zakładki Polityka Prywatności znajdującej się w menu Profil (prawy górny róg strony) oraz wcisnąć przycisk „USUŃ KONTO”.
  4. Odbiorcami  danych osobowych Użytkownika będą:
   1. podmioty obsługujące Administratora w zakresie outsourcingu usług, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia, w tym BIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul. Chłodnej 51, która utrzymuje oraz udostępnia System,
   2. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5.  Dane osobowe Użytkownika  będą przechowywane do momentu usunięcia konta z Systemu.
  6. Użytkownik posiada  prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika, prawo do sprostowania  danych osobowych Użytkownika, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz  prawo do przenoszenia danych osobowych;
  7. Użytkownik posiada  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych  dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO;
  8. Podanie danych jest niezbędne do utworzenia konta w Systemie.
  9.  Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
 9. Kontakt, reklamacje
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  2. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca bez zbędnej zwłoki poinformuje osobę wnoszącą reklamację o jej wyniku.
 10. Postanowienia końcowe
  1. W kwestiach nieuregulowanych  Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)  oraz innych ustaw.
  2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.